Skill: MS Excel, Basic Python, Basic R, Basic STATA